Menu
Městys Hostomice
MěstysHostomice

Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek

Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu

Obcí Hostomice

Zastupitelstvo Obce Hostomice dne 19.12.2005 schválilo usnesením č.65 /2005  „Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu obcí Hostomice“.

Část první

Obecná ustanovení

  I.Předmět úpravy

Obec Hostomice vydává tato pravidla, která podrobněji upravují postup zadávání zakázek malého rozsahu ve finanční výši do 2 mil. Kč bez DPH.

Tato pravidla upřesňují  přípravu, zadávání a vyhodnocení zakázek malého rozsahu, zadávaných jiným způsobem než je uvedeno v zákoně č.40/2004 Sb. ( § 6, odst. 1 zákona).

Tato pravidla se vztahují na Obecní úřad Hostomice( dále jen OÚ) a příspěvkové organizace zřízené obcí.

Tato pravidla se pro kategorie A až C  vedle věcí, uvedených v § 4 zákona č.40/2004 Sb., nevztahují např.:

na nákup pohonných  hmot

nákup spotřebního zboží

nákup služeb

update a upgrade stávajícího softwaru v majetku obce, resp. i příspěvkových organizací zřízených obcí,

daňové a jiné správní poplatky

dávky sociální péče

pojištění majetku

II.Vymezení pojmů

Pro účely těchto pravidel se rozumí:

Zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka) úplatná smlouva nebo písemná objednávka uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem , jejímž předmětem jsou dodávky , provedení prací nebo poskytovaných služeb

zadavatelem Obec Hostomice, jejímž výkonným orgánem v samostatné působnosti je rada obce

zpracovatelem  starosta  obce jako příkazce operace

správcem rozpočtu  ekonomka OÚ

zájemcem  tuzemská nebo zahraniční osoba, popřípadě více těchto osob společně, která

je vyzvána zadavatelem k předložení nabídky, nebo

si vyžádá zadávací nebo kvalifikační dokumentaci, nebo

přichází v úvahu k plnění zakázky

kategorií – kategorie zakázky dle rozmezí budoucího finančního závazku ze smlouvy nebo objednávky v Kč bez DPH, uvedená v čl.III

soutěží zakázka malého rozsahu, kdy zadavatel prostřednictvím zpracovatele vyzývá zájemce v kategorii B a C k podání nabídek,

uchazečem tuzemská nebo zahraniční osoba, popřípadě více těchto osob společně, která předložila nabídku na podkladě výzvy zadavatele,

zadávací dokumentací souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky,

nabídkou návrh uchazeče na uzavření smlouvy nebo vystavení objednávky, doložený doklady požadovanými v zadání zakázky malého rozsahu,

nabídkovou cenou cena v Kč bez DPH ( DPH uvedeno zvlášť včetně konečné ceny), kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění zakázky malého rozsahu ve své nabídce,

předběžnou nabídkou návrh na spolupráci firmám na způsob plnění zakázky doložený doklady požadovanými zadavatelem v podmínkách soutěže v zadávací  dokumentaci,

dokumentaci o zadání zakázky malého rozsahu soubor dokladů, jejichž pořízení vyžadují tato pravidla, a nabídky všech uchazečů,

specializovanou zakázkou taková zakázka, kterou může pro zadavatele provést pouze omezený okruh zájemců, mající k tomu příslušné oprávnění k podnikání ,

spotřebním zbožím dodávka zboží nakupovaného jednorázově pro přímou spotřebu, kupř. čistící prostředky, potraviny určení k občerstvení a nepeněžitému plnění, hygienické potřeby apod.,

stavebními pracemi zakázka na provedení:

nové stavby

stavební změny dokončené stavby

udržovací práce na stavbě

odstranění stávající stavby nebo její části

jakýchkoliv stavebních prací, které odpovídají požadavkům určeným zadavatelem, včetně stavebních prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských  nebo poskytovaných zadavateli jinou osobou ( rekonstrukce budov, bytů, nebytových prostor, střech, kanalizací, komunikací, vyjma údržbářských a opravářských služeb

montážní práce související s prováděním staveb a stavebních prací podle bodů 1 až 5

zakázka, jejímž předmětem je kromě provedení stavebních prací podle bodů 1 až 5 rovněž projektová a inženýrská činnost, týkající se těchto prací

      r)   nákupem služeb údržba prádla, deratizace, desinfekce,fotografické práce, reklama,

            služby hotelové a restaurační, vzdělávací a profesní, zdravotní a sociální, kulturní a

            sportovní aj.

III.Kategorie zakázek dle výše finančního plnění

A B C
do 150tis.Kč  701 – 2 mil. Kč 701 – 2 mil. Kč

IV.Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ( výběrová komise)

1. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ( dále jen „komise“) jmenuje zastupitelstvo

    obce touto směrnicí, v případě potřeby doplňuje rada obce.

2. Členové komise a jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatí

   ( § 57 odst. 4 zákona č.40/2004 Sb.), a to zejména:

     a) nesmí se podílet na zpracování nabídky,

     b) nesmí mít osobní zájem na zadání příslušné zakázky,

     c) nesmí je s uchazeči spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.

3. Člen komise ( popř. jeho náhradník) učiní na začátku jednání komise ke konkrétní zakázce

     čestné prohlášení ve smyslu bodu 2.

4. Složení komisí podle kategorie:

   - kat. B – starosta  obce, př. komise RO příslušného zaměření zakázky , 1 člen FV ZO,

     pověřený pracovník OÚ

   - kat. C – otevírání obálek – starosta obce , prac. OÚ, př. komise RO příslušného zaměření

                 - hodnotící komise – starosta obce, př. FV ZO, př. KV ZO, př. BK RO, př. TK RO, 

                    při speciální zakázce přizván odborník – specialista

                    náhradníci: místostarosta, člen FV ZO, člen KV ZO, člen BK RO , člen TK RO

                                       náhradníky za komise určuje předseda komise

Část druhá

Příprava zadání soutěže

V. Předpoklad zahájení přípravy

 

1. Zahájení přípravy se provádí ve vazbě na finanční prostředky ve výši schváleného rozpočtu

   obce, případě na základě schválených rozpočtových změn na jednotlivé akce.

2. Zahájit přípravu na akci, na kterou nejsou ve schváleném rozpočtu finanční prostředky dle

    odst. 1, lze pouze v naléhavých případech. V takovém případě zpracovatel, po provedené

    konzultaci v radě obce předloží zastupitelstvu obce:

        a) řádně odůvodněný návrh na schválení záměru uskutečnění akce

        b) žádost o rozpočtovou změnu

VI. Zpracování zadávací dokumentace

1.Pro kategorii B zpracuje zpracovatel návrh podmínek soutěže, který vždy obsahuje:

   a) plnění zakázky

   b) obsah a rozsah zadávací dokumentace

   c) jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb,

   d) lhůtu plnění zakázky

   e) požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek, 

       stanovení podmínek za kterých je možno nabídkovou cenu uchazeče překročit

    f) právo zadavatele soutěž zrušit.

2. Pro kategorii C zpracuje zpracovatel návrh podmínek soutěže, který vždy obsahuje:

   a) plnění zakázky

   b) obsah a rozsah zadávací dokumentace

   c) jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb,

   d) lhůtu plnění zakázky

   e) požadavky na jakost, technické vlastnosti předmětu zakázky

   f) požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek, 

   g) požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů ( § 30 zákona č.40/2004

      Sb.)  

   h)reference o zájemci v oboru, pro který je soutěž vypisována

   i) ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako nejvýše přípustná, nebo

      stanovení podmínek za kterých je možno nabídkovou cenu uchazeče překročit

   j) způsob hodnocení nabídek

   k) termín otevírání obálek

   l)  právo zadavatele soutěž zrušit.

3. Zpracovatel odpovídá za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci.

4. U složitých investičních akcí a oprav, které si to vyžádají, osloví zpracovatel projekční 

    kancelář na zpracování  studie řešení, ve která bude obsahovat:

přibližnou cenu projektu

přibližnou cenu akce

termín zpracování akce

technické řešení

5. Výsledek studií předloží zpracovatel radě obce a na základě rozhodnutí rady obce vystaví

   objednávku, resp. smlouvu na zpracování projektové dokumentace.

Část třetí

Zadání soutěže

VII. Výběr zájemců

1. Minimální počet zájemců, kteří budou vyzváni, závisí na druhu kategorie soutěže, ve které

   je zakázka zadávána:

A B C
1 2 3

VIII. Výzva

1. Pro zakázky kategorie B provede zpracovatel veškeré administrativní činnosti nutné pro

    realizaci zakázky ( čl.VI., odst.2) a odešle zájemcům výzvu k podání nabídky.                                                                                  

2. Pro zakázky kategorií C zpracovatel odešle zájemcům podmínky soutěže a výzvu k podání

    nabídek.

3. O posouzení a hodnocení nabídek pro soutěže  kategorie C pořizuje zpracovatel písemný

    záznam.

4.Pro zakázky kategorie A se soutěž nevypisuje, zpracovatel provede přímé zadání zakázky

   za cenu obvyklou v místě plnění, přičemž je povinen vycházet z informací o trhu a svých

   zkušeností.

5.Záměr zadání  specializované zakázky v případech, kdy plnění zakázky může poskytnout

   jediný zájemce o takovou zakázku předloží zpracovatel ke schválení radě obce.

Část čtvrtá

Průběh soutěže

IX. Otevírání obálek pro kategorii C a B

1.Každá obálka s nabídkou pro výběrové řízení kategorie C musí být zájemcem podána 

  prostřednictvím podatelny OÚ.

2. Podatelna označí každou nabídku pořadovým číslem a tento údaj zapíše spolu s datem

   doručení do seznamu nabídek.

3. Pověřený pracovník OÚ připraví pro každou soutěž protokol, který obsahuje tyto údaje:

    a) pořadové číslo nabídky

    b) IČO uchazeče

    c) lhůtu plnění zakázky

    d) dobu záruky

   e) zda jsou přiloženy doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče dle čl. VI,

       odst. 2 písm. h) a i)

f)zda je přiložen návrh smlouvy o dílo ( kupní smlouvy)

g) nabídkovou cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu

4. Komise vyloučí ze soutěže nabídky:

    a) jejichž obálky nejsou uzavřené

    b) jejichž obálky nejsou označené, podepsané a orazítkované v místě uzavření

    c) opožděně podané

    d) neúplné

    e) s variantním řešením, které zadavatel ve výzvě nepřipouští

5. Nabídky podle čl. IX  odst. 4 písm. b) a c) komise neotevírá a neprodleně je vrací uchazeči.

    Pokud se taková obálka otevře, nesmí být tato nabídka zahrnuta do soutěže  a neprodleně se

    vrací uchazeči.

6.Pro kategorii B provede otevírání obálek a hodnocení nabídek společně starosta obce,

    předseda komise rady příslušného zaměření pro zakázku a člen FV ZO a pověřený

    pracovník OÚ.

Část pátá

Vyhodnocení soutěže

X. Způsob hodnocení nabídek

Způsob hodnocení pro kategorii C:

1.Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou..Při

   hodnocení nabídek lze použít kromě dílčích kritérií uvedených v zákoně i další dílčí kritéria,

   která zadavatel stanoví s přihlédnutím k charakteru konkrétní veřejné zakázky.

2. Dalšími dílčími kritériem pro hodnocení nabídek mohou být:

   a) doba provedení díla ( na stavební práce), doba dodání ( u zakázek na dodávky), doba

       provedení požadované služby

    b) smluvní úprava záruky za jakost díla, dodávky, poskytnuté služby ( zejména obsah a 

       rozsah záruky a způsob poskytnutí záručního servisu)

    c) zohlednění ekologických postupů při provádění díla

    d) druh a rozsah pojištění předmětu veřejné zakázky.

3. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící  komise  bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.

    Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 

    úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro

    která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, např. dobu záruky, výše

    smluvní pokuty, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a   

    poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.Pro kritéria, která nelze vyjádřit 

    číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a

    přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů  a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové

    hodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků. 

4.Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich

   důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

5.Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová

   ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na

    základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí

    úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která

    dosáhla nejvyšší hodnoty.

6.Komise pro soutěže kategorie „C“ vyhodnotí s doporučí radě obce ke schválení. Předloží

   radě přehlednou tabulku, obsahující nabídku jednotlivých firem ve všech kritériích a  

   výsledek bodování komise.

7.Vyhodnocení soutěže dále zpracovává starosta  spolu s pověřeným pracovníkem OÚ.

Vyhodnocení soutěže kategorie B

dá  zpracovatel radě obce na vědomí .

XI. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky kategorie C

Zadavatel oznámí všem uchazečům, pokud nebyli ze soutěže vyloučeni, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to do 30 dnů po skončení lhůty pro podání nabídek.V oznámení o výběru uvede:

též uchazeče, jehož nabídka se umístila na druhém, případně dalším místě,

poučení o možnosti podání námitek

XII. Uzavření smlouvy, vystavení objednávky

1.Na každé objednávce musí být vždy podpis  příkazce operace a správce rozpočtu

   dokumentující provedení předběžné kontroly a schválení operace.

2. Smlouva musí být vždy opatřena podpisem starosty a za smluvní stranu podpisem

   oprávněné osoby.

3. Zakázky kategorie A realizuje zpracovatel formou písemné objednávky.

4. Zakázky kategorie B realizuje zpracovatel  formou písemné objednávky či smlouvy, která

    bude mít všechny náležitosti zadání, podepsanou starostou.

5.Smlouvu kategorie C uzavírá starosta obce .

6. Uzavřená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče

    stanovena jako nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen pokud zadavatel při vyhlášení

    soutěže stanovil podmínky za kterých lze nabídkovou cenu překročit.

7.Odmítne –li vybraný uchazeč uzavření smlouvy nebo nedojde-li  k jejímu uzavření

   z důvodů na straně uchazeče v době do 30 dnů po skončení lhůty pro podání nabídek,   

   zadavatel neprodleně vyzve k uzavření smlouvy uchazeče umístěného ve druhém pořadí.  

   Tomuto uchazeči se zadávací lhůta prodlužuje tak, že skončí 30 dnů od vyzvání

   zadavatelem.

8.Uplynutím doby, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, zaniká povinnost zadavatele

    uzavřít s ním smlouvu .

XIII. Zrušení  zadání zakázky

1. Zadavatel musí zrušit zakázku:

a) v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla zakázka zadána a zadavatel je

    nemohl předvídat ani je nezpůsobil

b)jestliže pominuly důvody pro pokračování zakázky.

2. Zadavatel rovněž zakázku zruší pokud není v soutěžní lhůtě podána žádná nabídka.

3. Zadavatel může zakázku zrušit rovněž ze svého rozhodnutí, pokud si toto právo vyhradil

    v podmínkách soutěže.

Část šestá

Závěrečná ustanovení

XIV. Porušení  pravidel

Za porušení  těchto pravidel lze považovat:

prokazatelně různý obsah výzvy jednotlivým zájemcům dle čl.VIII, odst. 1 až 3,

předložení smlouvy nebo objednávky odporující ustanovení v čl. XII, odst. 1 až 6

XV. Účinnost

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 20.12.2005 po schválení Zastupitelstvem obce Hostomice usnesením č….. /2005 dne 19.12.2005.

Miloslav Tuček,  Hana Haklová
místostarosta, starostka obce

Přehled k Pravidlům pro výběrové řízení  zakázek malého rozsahu

Kategorie soutěže A B C
Plnění v Kč   nemovitosti či soubor do 150 tis. Kč 151 až 700 tis. Kč 701 tis. až 2 mil.
bez strojů nebo zařízení
DPH            ostatní
     
Min. počet výzev zájemcům 1 2 3
Min. počet nabídek uchazečů - 2 3
Zveřejnění na centrální adrese ne ne ne
Výzva zpracovatel zpracovatel zpracovatel
Otevírání obálek - zpracovatel +komise zpracovatel +komise
Hodnocení nabídek - zpracovatel + komise zpracovatel + komise
Výběr nejvhodnější nabídky - zpracovatel + komise rada obce
Přípustnost námitek ne ne ne
Požadovaná dokumentace - - písemný záznam

Městys

Mapa Městyse Hostomice

https://app.gisonline.cz/hostomice#/

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 22/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 20/14 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 17/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie